Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Javna nabava arrow Plan nabave 2013
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Plan nabave 2013 PDF Ispis E-mail
01.07.2013. 12:21

Na temelju lanka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i lanka 30. Statuta Opine Trpanj (Slubeni glasnik Dubrovako-neretvanske upanije broj 1/06) Opinsko vijee Opine Trpanj na svojoj 22. sjednici odranoj 11. oujka 2013. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE
za 2013. godinu

 

I

Donosi se Plan nabave za 2013. godinu kojim se utvruje naziv predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave i vrsta postupka.

II

Nabava e se obaviti za slijedee radove , robe i usluge:

Red. br. Naziv predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave

1. Struno usavršavanje zaposlenika 4.000,00

2. Uredski materijal 8.000,00

3. Materijal za tekue i invest. odravanje

nerazv.cesta i poljskih putova 10.000,00

4. Sitni inventar 4.000,00

5. Usluge telefona,pošte i prijevoza 28.000,00

6. Usluge tekueg i investic.odravanja

graevinskih objekata 20.000,00

7. Usluge promibe i informiranja 4.000,00

8. Zakupnine (parking Selo) 20.000,00

9. Intelektualne usluge /nadzor/ 12.000,00

10. Revizija Plana zaštite od poara 17.000,00

11. Usluge knjigovodstvenog servisa 48.000,00

12. Intelektualne usluge- zastupanje 9.500,00

13. Raunalne usluge 16.000,00

14. Ostale usluge 8.000,00

15. Premije osiguranja 4.000,00

16. Reprezentacija 20.000,00

17. Prigodna iluminacija /vatromet/ 8.000,00

18. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00

19. Usluge davanja kredita – kamate 15.000,00

20. Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.000,00

21. Uredska oprema i namještaj 4.000,00

22. Ulaganje u raunalne programe 20.000,00

23. Ocjena stanja u prostoru 29.000,00

24. Izmjena i dopuna PPUO Trpanj 69.500,00

25. Glavni projekt objekta javne namjene 69.500,00

26. Zemljište 50.000,00

27. Izgradnja nerazvrstanih cesta 35.000,00

28. Betoniranje cesta 50.000,00

29. Izgradnja mree javne rasvjete 40.000,00

30. Izgradnja parkirališta u naselju Trpanj 55.000,00

31. Idejno rješenje parkirališta 16.000,00

32. Projekt izvanrednog odravanja cesta 69.900,00

33. Projekt proširenja luke Trpanj 40.000,00

34. Troškovnik sanacija Dom Gornja Vruica 28.000,00

35. Izgradnja igrališta za odbojku na pijesku 30.000,00Financijska sredstva za nabavu iz toke II. ovog Plana planirana su u Proraunu Opine Trpanj za 2013. godinu.

III

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit e se na internetskim stranicama Opine Trpanj.


Klasa: 053-02/13-01/02
Ur.broj: 2117-07/13-01
Trpanj, 11 .oujka 2013. godine


Predsjednik Opinskog vijea:
Bruno Koludrovi v.r.

 

Zadnja Promjena ( 21.02.2014. 14:05 )
 
« Prethodna   Sljedea »