Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Izbori arrow Obavijest biračima

Najnovije Vijesti

Obavijest biračima PDF Ispis E-mail
10.03.2013. 10:55

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DR�AVNE UPRAVE U
DUBROVA�KO-NERETVANSKOJ �UPANIJI

Slu�ba za op�u upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 013-01/13-01/07 URBROJ: 2117-06/1-13-4

Dubrovnik, 6. o�ujka 2013. godine

 
 
OBAVIJEST BIRA�IMA/CAMA
 

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. o�ujka 2013. godine, donio Odluku o raspisivanju izbora za �lanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Narodnim novinama", broj: 27 od 04. o�ujka 2013. godine.

Za dan izbora odre�ena je nedjelja, 14. travnja 2013. godine.

Temeljem nare�ene Odluke, ministar uprave je, sukladno odredbi �lanka 23. Zakona o registru bira�a ("Narodne novine", broj: 144/12) izdao Objavu bira�ima KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2 od 04. o�ujka 2013. godine koja je objavljena na web stranicama Ministarstva uprave i na web stranicama ovoga Ureda dr�avne uprave.
 

Nastavno na nare�enu Objavu bira�ima daju se slijede�e detaljnije obavijesti.

Zainteresirani bira�i/ce mogu pregledati, odnosno zatra�iti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar bira�a, podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje u ovom Uredu dr�avne uprave i to u njegovu sjedištu u Dubrovniku ili u ispostavama u Kor�uli, Lastovu, Metkovi�u i Plo�ama prema mjestu svoga prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme, a u dane 09. o�ujka, 16. o�ujka i 23. o�ujka 2013. godine (subote) od 08-12 sati.
 

Zahtjevi se mogu podnijeti zaklju�no do srijede 03. travnja 2013. godine i to u:

1. Sjedištu slu�be u Dubrovniku, Vukovarska 16, svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/351-116 i 020/351-097 i telefaks 020/351-208;
2. Ispostavi u Kor�uli, Trg A. i S. Radi�a 1. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon /020716-111 i telefaks 020/716-112;
3. Ispostavi u Lastovu, Dolac broj 3. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/801-028 i telefaks 020/801-389 ili 020/801-077;
- 2 -
4.Ispostavi u Metkovi�u, Stjepana Radi�a 3. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/681-655, 020/690-105 i 020/690-087, telefaks 020/690-106;

5. Ispostavi u Plo�ama, Trg kralja Tomislava 16. svaki radni dan od 08-14 sati izravno ili na telefon 020/679-135, 020/679-132 i telefaks 020/676-509, 020/679-228;

6.Mati�nim uredima, odnosno pripadaju�im mati�nim podru�jima u mjestu prebivališta u uredovno vrijeme, s tim da mati�ni uredi, odnosno pripadaju�a mati�na podru�ja ne�e raditi u nazna�ene subote.
Bira�i/ce koji/e prilikom dolaska na bira�ko mjesto utvrde da nisu upisani/e u izvatke iz popisa bira�a, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to:
 

1. dana 13. travnja 2013. godine za sve vrijeme glasovanja u unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama ovoga Ureda dr�avne uprave navedenim pod to�kama 1. – 5.

2. dana 14. travnja 2013. godine za sve vrijeme glasovanja u unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama ovoga Ureda dr�avne uprave navedenim pod to�kama 1. – 6.

 
 
Ured dr�avne uprave
u Dubrova�ko-neretvanskoj �upaniji
Slu�ba za op�u upravu i društvene djelatnosti

 

Zadnja Promjena ( 27.04.2015. 14:57 )
 
« Prethodna