Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Komunalna naknada
Komunalna naknada PDF Ispis E-mail
28.02.2013. 10:55

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA
OPINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 303-03/13-01/01
Urbroj:2117/07-13-05

Trpanj, 05. oujka 2013.O B A V I J E S T

Jedinstveni upravni odjel Opine Trpanj, poziva i podsjea sve obveznike plaanja komunalne naknade da su, temeljem lanka 22.stavka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01. 26/03-proišeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) duni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Trpanj. Ukoliko to ne uinu podlijeu prekršajnoj odgovornosti, za što je lankom 40.stavkom 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, zaprijeena novana kazna u iznosu od godišnje komunalne nakande.

NAPOMENA: Sredstva komunalne naknade prihod su prorauna Opine Trpanj a namjenjena su za financiranje obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- odravanje istoe u dijelu koji se odnosi na išenje javnih površina, odravanje javnih površina,
- odravanje nerazvrstanih cesta
- odravanje groblja i krematorija
- javna rasvjeta.


Jedinstveni upravni odjel

 

Zadnja Promjena ( 08.03.2013. 16:50 )
 
« Prethodna   Sljedea »