Menu Content/Inhalt
Obavijest PDF Ispis E-mail
17.02.2013. 10:55

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA
OPINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-05/11-01/06
Urbroj:2117-07/13-05

Trpanj, 05. oujka 2013.


O B A V I J E S T

Opina Trpanj, Jedinstveni upravni odjel, postupajui sukladno lanku 82. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),obavještava graane Opine Trpanj da pokree izradu:

Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Trpanj

Pozivaju se graani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za eventualne izmjene navedenog Prostornog plana, dostave najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u tisku “Slobodna Dalmacija”, na adresu: Opina Trpanj, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj. Prethodno ve dostavljene zahtjeve, prijedloge i primjedbe u pisarnicu Opine nije potrebno ponavljati.

Dostavljeni zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, zajedno s ve dostavljenim zahtjevima u pisarnicu Opine, sluit e za izradu ciljeva i programskih polazišta predmetnih izmjena te e, na Zakonu utemeljeni i opravdani zahtjevi, bit ugraeni u Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana.

Zahtjevi, prijedlozi i primjedbe graana dostavljeni izvan gore navedenog roka, kao i novi zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, koji e eventualno biti podnijeti u tijeku postupka izrade predmetnog Plana, nee biti predmet ovih izmjena i dopuna Prostornog plana.
Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon 020/743-448 ili osobno na gore navedenoj adresi.

Ova obavijest bit e objavljena na web stranici Opine, u tisku „Slobodna Dalmacija“ i na svim oglasnim ploama naselja Opine Trpanj.


Proelnica
Nada Ivankovi

Zadnja Promjena ( 06.03.2013. 16:40 )
 
« Prethodna