Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Komunalno d.o.o. arrow Opskrba vodom 2012
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Opskrba vodom 2012 PDF Ispis E-mail
17.07.2012. 10:55

KOMUNALNO «TRPANJ» d.o.o

NATJEAJNA DOKUMENTACIJAZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA
PITKE VODE CESTOVNIM VOZILOM DO NASELJA OPINE TRPANJ
KOJA NISU VODOOPSKRBLJENA

Ev:02/12

Trpanj, lipnja 2012.g.

SADRAJ

1. Ispunjeni obrazac ponude u izvorniku ( Prilog 1.)

2. Izjava o nekanjavanju (Prilog 2.)

3. Izjava o prihvaanju opih i posebnih uvjeta ( Prilog 3.)

4. Bjanko zadunicu

5. Sve druge traene dokaze o sposobnosti iz ovih Uputa ponuditeljima

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

I OPI PODACI

1. Naruitelj:

Naziv: KOMUNALNO TRPANJ d.o.o.,

Adresa:20240 Trpanj, Put Dubokog doca 3,

Matini broj: 1348124,

OIB:54389735230,

telefon 020 743850, fax:020 743 582,

e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Kontakt osoba:Nada Ivankovi, svakim radnim danom od 9,00-12,00 sati

Evidencijski broj nabave: Ev.broj:02/12

2. Sukob interesa:

Nema gospodarskih subjekata s kojima je Naruitelj kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa sukladno lanku 13.Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11).

 

3. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave-sektorski naruitelj.

 

4. Procjenjena vrijednost nabave:

Procjenjena vrijednost nabave iznosi 195,000,00 (slovima:stodevedestpettisua) kuna.

5. Vrsta ugovora: Ugovor o javnoj nabavi usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Opine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena.

CPV- 60122120-6

6. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

Sa odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

7. Navod provodi li se elektronika draba:

Elektronika draba se ne provoditi.

 

II PODACI O PREDMETU NABAVE

1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je usluga prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Opine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena.

CPV- 60122120-6

2. Dozvoljeno nuenje iskljuivo cjelokupnog predmeta nabave.

3. Koliina predmeta nabave:

Okvirno 50 korisnika a tona koliina odredit e se prema zahtjevima korisnika, s tim što ukupna plaanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

4. Vrijeme isporuke:

Vrijeme isporuke – tijekom 2012.godina.

5. Mjesto isporuke:

Opina Trpanj - naselja Donja Vruica i Duba Pelješka.

 

6. Rok pruanja usluge:

Do 31.12. 2012.godine.

III RAZLOZI ISKLJUENJA PONUDITELJA

Obvezni razlozi iskljuenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za iskljuenje:

1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izreena pravomona osuujua presuda za jedno ili više sljedeih kaznenih djela: udruivanje za poinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba poloaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dunosti dravne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, raunalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajua kaznena djela prema propisima drave sjedišta gospodarskog subjekta ili drave iz koje ta osoba dolazi.

Za potrebe utvrivanja okolnosti iz ove toke gospodarski subjekt duan je u ponudi dostaviti izvod iz kaznene evidencije drave sjedišta gospodarskog subjekta i/ili drave iji je dravljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u sluaju da ne postoji ili ga nije mogue ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadleno sudsko ili upravno tijelo u dravi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u dravi iji je dravljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci raunajui od dana poetka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektroniki oglasnik javne nabave Narodnih novina).

Ako se u dravi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili dravi iji je dravljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz predhodnog stavka, nije ih mogue ishoditi ili oni ne obuhvaaju sva, u predhodnom stavku, navedena kaznena djela, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajuom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlene sudske ili upravne vlasti ili biljenika ili nadlenog strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u dravi iji je ta osoba dravljanin.

Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci raunajui od dana slanja poziva za nadmetanje u Elektroniki oglasnik javne nabave Narodnih novina.

Budui da prema l. 86. Kaznenog zakona Republike Hrvatske nije mogue u Republici Hrvatskoj ishoditi izvod iz kaznene evidencije u svrhu dokazivanja nekanjavanosti gospodarskog subjekta i osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, kao dokaz o nekanjavanosti prilae se Izjava o nekanjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt (Prilog 2.).

U tu svrhu potrebno je popuniti obrazac Izjave o nekanjavanju koja se nalazi u Prilogu ove dokumentacije za nadmetanje (prilog 4) i ovjeriti je kod javnog biljenika.

Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci raunajui od dana poetka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektroniki oglasnik javne nabave Narodnih novina).

2. ako nije ispunio obvezu plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaanja navedenih obveza.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove toke gospodarski subjekt duan je u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadlenog tijela drave sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana raunajui od dana poetka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektroniki oglasnik javne nabave Narodnih novina).

Ako se u dravi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, on moe biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajuom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlene sudske ili upravne vlasti ili biljenika ili nadlenog strukovnog ili trgovinskog tijela u dravi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izjava ne smije biti starija od 30 dana raunajui od dana poetka postupka javne nabave (slanja poziva za nadmetanje u Elektroniki oglasnik javne nabave Narodnih novina).

3. Ako je dostavio lane podatke pri dostavi dokumenata.

U sluaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloenim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, Naruitelj se moe obratiti nadlenim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u sluaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj dravi naruitelj moe zatraiti suradnju nadlenih vlasti.

4. Zajednica ponuditelja.

U sluaju zajednice ponuditelja okolnosti iz svih toaka glave III utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano te je svaki lan zajednice ponuditelja duan dostaviti dokaze iz glave III ovih Uputa.

Sve dokumente i dokaze ponuditelji mogu dostaviti u preslici, izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektronike isprave.

IV ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Nain dokazivanja, dokazi i dokumentacija koju ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti:

1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Sukladno lanku 70. Zakona o javnoj nabavi, svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave

dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajui registar drave sjedišta

gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajuim izvodom, a ako se oni ne izdaju u dravi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moe dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadlenog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raunajui od dana slanja poziva na nadmetanje u Elektroniki oglasnik javene nabave Narodnih novina.

Izdavatelj dokaza: Trgovaki sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadleno za voenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

2. Tehnika i struna sposobnost ponuditelja te dokumenta kojima se dokazuje.

Tehniku i strunu sposobnost ponuditelj dokazuje:

- Izjavom da je vlasnik ili da raspolae dvjema autocisternama kapaciteta 4 i 9 m3,

- Preslikom knjiica vozila i prometnih dozvola autocisterni s kojima namjerava obavljati uslugu koja je predmetom ove nabave,

- Preslikom vozakih dozvola osoblja – najmanje za dvije osobe koje e obavljati uslugu koja je predmet ove nabave

- popisom znaajnih usluga pruenih u posljednje tri godine s minimalno tri potvrde o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna strana iz navdenih ugovora. Potvrde moraju sadraavati slijedee podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.

3. Uvjeti sposobnosti u sluaju zajednice ponuditelja.

U sluaju zajednice ponuditelja okolnosti iz svih toaka glave IV utvruju se za sve lanove zajednice pojedinano te je svaki lan zajednice ponuditelja duan dostaviti dokaze iz glave IV ovih Uputa.

V PODACI O PONUDI

1. Sadraj i nain izrade ponude:

Pri izradi ponuda ponuditelji se moraju pridravati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije za nadmetanje uz obvezno ispunjavanje priloga ponude koji moraju biti potpisani od osobe koja ima zakonsko ovlaštenje za zastupanje i ovjereni peatom ponuditelja. .

Ponuda se zajedno s pripadajuom dokumentacijom izrauje na hrvatskom jeziku i latininom pismu.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

U roku za dostavu ponude ponuditelj moe izmjeniti svoju ponudu nadopuniti je ili od nje odustati.

Na zahtjev Naruitelja ponuditelj moe produiti rok valjanosti svoje ponude.

Stranice ponude se oznaavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu jemstvenikom, s peatom na poleini na nain da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ponuda se predaje u izvorniku sa sadrajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga prema redosljedu iz ovih Uputa i s oznakom „Izvornik“.

Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom a ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izraeni na nain da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvreni pravovaljanim potpisom i peatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Necjelovite ponude nee se razmatrati.

 

2. Rok i nain dostave ponude:

Ponude se dostavljaju u roku za dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponude je 07. kolovoza 2012.godine do 12.00 sati,

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naruitelja:

Komunalno Trpanj d.o.o.
20240 TRPANJ
Put dubokog doca 3

s naznakom:

Nadmetanje za Ev.br.02/12

„Prijevoz vode - ne otvarati“

Na omotnici ponude mora biti naznaeno:

– naziv i adresa naruitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– naziv predmeta nabave,

Na zahtjev ponuditelja Naruitelj e mu izdati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjene i/ili dopune ponude.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti nain kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj moe do isteka roka za dostavu ponude odustati od svoje dostavljene ponude.

Pisana izjava o odustajanju od ponude se dostavlja na isti nain kao i ponuda, s obveznom

naznakom da se radi o odustajanju od ponude.U tom sluaju neotvorena ponuda se vraa

ponuditelju.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda nee se otvarati ve e se oznaiti kao zakašnjelo pristigla ponuda i odmah vratiti gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

 

3. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda:

Rok za dostavu ponuda je ujedno i datum otvaranja ponuda:07. kolovoza 2012.godine u 12,00 sati u prostorijama vijenice Opine Trpanj,Kralja Tomislava 41.

Ponude se upisuju u upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja.

Na zahtjev ponuditelja Naruitelj e izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznauje se redni broj, datum i vrijeme zaprimanja. Ponuda pristigle nakon roka za dostavu ponuda nee se otvarati a obiljeava se kao «zakašnjelo pristigla ponuda» i vratit e se ponuditelju neotvorena.

4. Nain odreivanja cijene ponude:

Ponuditelj je kod izrade ponude obvezan izraziti cijenu prijevoza vode po m3 bez PDV-a na obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje (Prilog 1). Cijena se izraunava za svako naselje pojedinano. U cijenu su uraunati svi troškovi nastali u svezi s obavljanjem usluge koja je predmet nabave ( troškovi goriva, radne snage, instaliranja i sakupljanje crijeva za vodu, rad pumpi i sl.). Jedinine cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati ni po kojoj osnovi.

5. Valuta ponude:

Cijena u ponudi mora biti izraena u kunama.

 

6. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude:

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najniom cijenom.

7. Jezik na kojem se izrauje ponuda ili dio ponude:

Ponuda i sastavni dijelovi ponude moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku.

8. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana zaprimanja ponuda.

VI OSTALE ODREDBE

 

1. Rok, nain i uvjeti plaanja:

Plaanje e se obavljati nakon isporuke vode, putem ispostavljanja rauna, u roku od 90 dana od dana uruenja rauna Naruitelju a najkasnije po primitku novanih sredstava od strane Ministarstvo reginalnog razvoja i fondova europske unije.

Detaljniji odnosi Naruitelja i ponuditelja blie e se regulirati ugovorom izmeu Naruitelja i odabranog ponuditelja.

2. Dopustivost dostave ponuda elektronikim putem:

Dostava ponuda elektronikim putem nije dopuštena.

3. Nije dopušteno nuenje alternativnih ponuda.

4. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili o poništenju nadmetanja dostavit e se svim ponuditeljima javnog nadmetanja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Vrsta jamstva: jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn .

Sredstvo jamstva: bjanko zadunica.

U ponudi se mora dostaviti dokaz o polaganju jamstva za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv dokaz ponude.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ponudu ako:

 • u sluaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
 • dostavljanja neistinitih podataka u smislu glave III toke 3. ovih Uputa ponuditeljima.
 • odbijanju potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraa se po završetku nadmetanja, u zakonskom roku, svim ponuditeljima koji su sudjelovali u nadmetanju, a ija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija.

 

6. Bitni uvjeti ugovora:

Ugovor o javnoj nabavi bit e sainjen u svemu prema uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje i uputa ponuditeljima te ponudom odabranog ponuditelja a potpisan nakon isteka roka mirovanja od 10 dana (ako nije pokrenut postupak pravne zaštite) od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju

7. Rok za donošenje odluke o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili o poništenju nadmetanja dostaviti e se svim sudionicima javnog nadmetanja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

8. Sadraj ponude:

Ponuda mora sadravati slijedee:

5. Ispunjeni obrazac ponude u izvorniku ( Prilog 1.)

6. Izjava o nekanjavanju (Prilog 2.)

7. Izjava o prihvaanju opih i posebnih uvjeta ( Prilog 3.)

8. Bjanko zadunicu

9. Sve druge traene dokaze o sposobnosti iz ovih Uputa ponuditeljima

Ponuditelj je duan dokumente o ponudi posloiti po redoslijedu utvrenom u uputama . ponuditeljima.

9. Rok mirovanja:

Javni naruitelj obvezan je primjeniti rok mirovanja koji iznosi 10 dana od dana dostave odluke o odabiru. Poetak roka mirovanja rauna se od prvog slijedeeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

10. Pouka o pravnom lijeku:

Radi zaštite svojih prava ponuditelj moe izjaviti albu Dravnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Zagreb, Koturaška cesta 43/IV.

alba se predaje istodobno Naruitelju i Dravnoj komisiji. alba mora sadravati podatke odreene u lanku 159. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11).

Postupak pravne zaštite zapoinje predajom albe Naruitelju.

Sukladno lanku 146. Zakona o javnoj nabavi alba se izjavljuje u roku od pet (5) dana u postupcima nabave male vrijednosti, u koje spada i ovaj postupak, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadraj poziva na nadmetanje i dokumentacije za

nadmetanje, te dodatnu dokumentaciju ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadraj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

alitelj koji je propustio izjaviti albu u odreenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno l. 145. stavak 1. nema pravo na albu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

11. DRUGI POTREBNI PODACI

Dokumentacija za nadmetanje sadri obrasce, predloške zahtijevanih dokumenata.

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplauje.

Dokumentacija za nadmetanje stavlja se neogranieno i u cjelosti elektroniki na raspolaganje

u Elektronikom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske isti dan kad je poslan na objavu

poziv za nadmetanje ten a internet str.Opine Trpanj.

Ponuditelj e snositi sve troškove u svezi njegovog sudjelovanja u postupku javne nabave.

Od ponuditelja se oekuje da paljivo proue ovu dokumentaciju za nadmetanje te da u ponudbenu dokumentaciju priloe i uveu navedenim redoslijedom sve potrebne dokaze, potvrde, izjave i obrasce kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

Za sve što nije regulirano ovim uputama primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), te pratee Uredbe.

 

 

(Prilog 1.)

Na temelju poziva za javno nadmetanje-sektor za nabavu usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Opine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena, dajemo slijedeu

PONUDU

NAZIV (tvrtku ili skraenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja

ADRESA elektronike pošte ponuditelja ili slube ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) po m3, za naselje:

Donja Vruica:

Duba Pelješka:

(u brojkama i slovima)

PDV za naselje:

Donja Vruica:

Duba Pelješka:

(u brojkama i slovima)

ROK valjanosti ponude

Ostale napomene

U _________, dana _______2012.

M.P. Ponuditelj:

______________________

(ovlaštena osoba ponuditelja

(Prilog 2)

Ponuditelj-Naziv____________________________________________________________

Sjedište/prebivalište: ___________________________________________________

Telefon: _____________________

Telefax: ______________________

OIB: __________________

Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________________________

Na temelju poziva za javno nadmetanje-sektor za nabavu usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Opine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena, dajemo slijedeu

IZJAVA O NEKANJAVANJU

Kojom _____________________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice, MB/OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje ___________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošu, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv naprijed navedenog gospodarskog subjekta, nije izreena pravomona osuujua presuda za jedno ili više slijedeih kaznenih djela: udruivanje za poinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabu poloaja i ovlasti, zlouporabu obavljanja dunosti dravne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, raunalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajua kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

U ____________________________ M.P. ________________________

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta mora biti ovjerena kod javnog biljenika ili nadlenog tijela. Izjava ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana poetka postupka javne nabave

Prilog 3.

Ponuditelj-Naziv____________________________________________________________

Sjedište/prebivalište: ___________________________________________________

Telefon: _____________________

Telefax: ______________________

OIB: __________________

Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________________________

Na temelju poziva za javno nadmetanje-sektor za nabavu usluge prijevoza pitke vode cestovnim vozilom do naselja Opine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena, dajemo slijedeu

I Z J A V A

o prihvaanju opih i posebnih uvjeta

kojom izjavljujemo da smo upoznati sa svim opim i posebnim uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave usluge prijevoza pitke vode cestovnim prijevozom do naselja Opine Trpanj koja nisu vodoopskrbljena koje u cjelosti prihvaamo.

U ________,_________2012.godine

MP

Ponuditelj:

______________________

(ovlaštena osoba ponuditelja

Zadnja Promjena ( 18.07.2012. 09:30 )
 
« Prethodna   Sljedea »