Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Komunalno d.o.o. arrow Obavijest - KOMUNALNO TRPANJ d.o.o.
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Obavijest - KOMUNALNO TRPANJ d.o.o. PDF Ispis E-mail
17.07.2012. 10:55

KOMUNALNO TRPANJ d.o.o.
Put dubokog doca 3


 

 


ODLUKA

O NAINU PLAANJA I VISINI CIJENA USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM ZA
KATEGORIJU KUANSTVO


Trpanj, veljaa 2012.

Na temelju lanka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu – Proišeni tekst (N.N. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), Skupština društva Komunalnog Trpanj d.o.o. na sjednici odranoj dana 24.02.2012. godine donosi :

O D L U K U

o nainu plaanja i visini cijena usluga gospodarenja otpadom za potrošae u kuanstvu

I. OPE ODREDBE

lanak 1.

Ovom Odlukom utvruje se nain plaanja i visina cijena komunalne usluge gospodarenja otpadom za potrošae u kuanstvu.

lanak 2.

Obraun komunalne usluge plaa se isporuitelju komunalne usluge na nain i prema cijenama utvrenim ovom Odlukom.

Obveznik plaanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

lanak 3.

Potroša moe raun za komunalnu uslugu platiti na nain utvren vaeim zakonskim propisima.

lanak 4.

Rok za podmirenje rauna za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom raunu.

Ukoliko potroša ne plati raun u roku iz stavka 1. ovog lanka, isporuitelj e zaraunati zatezne kamate u skladu s vaeim zakonskim propisima.

lanak 5.

Potroša je duan pismeno izvijestiti isporuitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporuitelja od dana primitka iste.

lanak 6.

Potroša ima pravo prigovora (reklamacije) na obraun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja rauna.

Isporuitelj komunalne usluge duan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.


Ako je isporuitelj komunalne usluge uvaio prigovor, duan je izvršiti usklaivanje obrauna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog rauna s novim obraunom.

II. OBRAUN KOMUNALE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM U KUANSTVU I DOSTAVA RAUNA

lanak 7.

Obraun komunalne usluge gospodarenja otpadom u kuanstvu vrši se na slijedei nain :

- plaaju fiksni dio cijene za pokrie troškova odravanje sustava, svaki mjesec kroz godinu 45,00 Kn/objektu,

- plaaju varijabilni dio cijene u iznosu od, 15,00 Kn po lanu kuanstva svaki mjesec kroz godinu.

Kuanstvima se utvruje broj lanova temeljem odgovarajuih dokumenata kojim se dokazuje prebivalište na podruju Opine Trpanj.

Za kuanstva za koja se nemoe utvrditi broj lanova sa prebivalištem, broj lanova utvruje se po slijedeoj tablici :

veliina gra. u m2

lanovi dom.

do 50

2

od 51 - 80

3

od 81 - 120

4

od 121 - 160

5

od 161 - 220

6

od 221 - vee

7

Na cijene iz ovog lanka obraunava se porez na dodanu vrijednost.


lanak 8.

Trošak opomene za neplaanje rauna iznosi 15,00 kn.


III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA


lanak 9.

Isporuitelj komunalne usluge moe korisniku (potrošau) komunalne usluge obustaviti pruanje komunalne usluge u sluajevima :

1. ako korisnik (potroša) ne plati raun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potroša) o promjeni adrese ne obavijesti isporuitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava rauna ili opomena.

3. ako korisnik (potroša) ne plati cjeloviti raun svih usluga vodnih i komunalnih usluga.


lanak 10.

Isporuitelj komunalne usluge duan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pruanja komunalne usluge iz razloga navedenih u lanku 8. ove Odluke, korisniku (potrošau) dostaviti obavijest o prestanku pruanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pruanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena odreenog za obustavu pruanja komunalne usluge, isporuitelj nee obustaviti pruanje komunalne usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE


lanak 11.

Raun za vodne i komunalne usluge potroša dobiva zajedno na istom obrascu rauna.


lanak 13.

Ova Odluka objavljuje se u slubenom glasilu Dubrovako-Neretvanske upanije (Slubene novine).

lanak 14.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti naelnika Opine Trpanj a primjenjuje se od 01.04.2012. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Bruno KoludroviKOMUNALNO TRPANJ d.o.o.

Put dubokog doca 3 ODLUKA

O NAINU PLAANJA I VISINI CIJENA USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM ZA
KATEGORIJU GOSPODARSTVO


Trpanj, veljaa 2012.


Na temelju lanka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), Skupština Komunalnog Trpanj d.o.o. na sjednici odranoj dana 14.03.2012. godine donosi :


O D L U K U

o nainu plaanja i visini cijena usluge gospodarenja otpadom

za kategoriju gospodarstvo

I. OPE ODREDBE

lanak 1.

Ovom Odlukom utvruje se nain plaanja i visina cijena komunalne usluge gospodarenja otpadom za potrošae u gospodarstvu.

lanak 2.

Obraun komunalne usluge plaa se isporuitelju komunalne usluge na nain i prema cijenama utvrenim ovom Odlukom.

Obveznik plaanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

lanak 3.

Potroša moe raun za komunalnu uslugu platiti na nain utvren vaeim zakonskim propisima.

lanak 4.

Rok za podmirenje rauna za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom raunu.

Ukoliko potroša ne plati raun u roku iz stavka 1. ovog lanka, isporuitelj e zaraunati zatezne kamate u skladu s vaeim zakonskim propisima.

lanak 5.

Potroša je duan pismeno izvijestiti isporuitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporuitelja od dana primitka iste.

lanak 6.

Potroša ima pravo prigovora (reklamacije) na obraun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja rauna.

Isporuitelj komunalne usluge duan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporuitelj komunalne usluge uvaio prigovor, duan je izvršiti usklaivanje obrauna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog rauna s novim obraunom.

II. OBRAUN KOMUNALE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM U GOSPODARSTVU I DOSTAVA RAUNA

- Poslovni objekti

lanak 7.

Komunalna usluga gospodarenja otpadom za poslovne objekte obraunava se i plaa na slijedei nain :

- prema ukupnom pripadajuem volumenu posude izraenom u litrama (l) i jedininoj cijeni,

- plaaju fiksnu naknadu za pokrie troškova odravanja sustava, svaki mjesec kroz godinu 25,00 Kn/objektu odnosno potrošnom mjestu.

Na cijenu iz prethodne alineje ovog lanka obraunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni pripadajui volumen posude utvren je temeljem optereenja korisne površine poslovnog prostora u koje se stvara otpad, a dobiva se umnoškom faktora 5 sa pripadajuom površinom.

U sluaju privremene obustave obavljanja djelatnosti korisnik je duan isporuitelju komunalne usluge dostaviti Rješenje o privremenoj obustavi obavljanja obrta, odnosno pismenu obavijest o privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti trgovakog društva najkasnije do 20 .- tog u mjesecu za tekui mjesec. Ukoliko se korisnik usluge poslovnog objekta zatekne u radu, a nije prijavio poetak odnosno nastavak rada u tekuoj godini, naplatiti e mu se usluga odvoza i deponiranja otpada od 01. 04. tekue godine.


lanak 8.

Kategorije poslovnih objekata utvruju se prema namjeni :

NAMJENA OBJEKTA

KATEGORJA

1.

Objekti za predškolski odgoj, objekti za školski odgoj i obrazovanje, objekti kulture, zdravstvena zaštita, udruenja graana, vjerski objekti-samostani, uredski prostori (dravne uprave i lokalne samouprave, društvenih organizacija)

I

2.

Hoteli, apartmani, sobe i kue za odmor u vlasništvu pravnih osoba , restorani, kafii, trgovine, kampovi, pošta, banka, kiosci, ostale proizvodno-uslune radnje

II

lanak 9.

Cijena pripadajueg volumena izraena u litrama (l) za usluge gospodarenja otpadom za poslovne objekte razvrstane u dvije kategorije prema namjeni poslovnog objekta, utvruje se kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA Kn/l

I

0,3

II

0,7

Na cijene iz stavka 1. ovog lanka obraunava se porez na dodanu vrijednost.

U razdoblju od 01. 05. do 30. 09. uveava se pripadajui volumen za korištenje terasa koju korisnik komunalne usluge koristi neovisno da li je terasa u vlasništvu korisnika ili je javna površina u zakupu. Korištenje terase spada u II. kategoriju namjene objekta.

- Smještajni objekti

lanak 10.

Obraun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada za iznajmivae vrši se prema kapacitetu smještajnih jedinica (broju kreveta), 4 puta godišnje, i to za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan.


lanak 11.

Mjesena cijena, za uslugu iz lanka 10., iznosi 15,00 Kn/krevetu .

Na cijene iz ovog lanka obraunava se porez na dodanu vrijednost.

Isporuitelj komunalne usluge, raun ispostavlja 4 puta godišnje I to za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan .

lanak 12.

Trošak opomene za neplaanje svih rauna za komunalne usluge u gospodarstvu iznosi 15,00 kn.

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

lanak 13.

Isporuitelj komunalne usluge moe korisniku (potrošau) komunalne usluge obustaviti pruanje komunalne usluge u sluajevima:

1. ako korisnik (potroša) ne plati raun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potroša) o promjeni adrese ne obavijesti isporuitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava rauna ili opomena.

3. ako korisnik (potroša) ne plati cjeloviti raun svih usluga vodnih i komunalnih usluga.

lanak 14.

Isporuitelj komunalne usluge duan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pruanja komunalne usluge iz razloga navedenih u lanku 13. ove Odluke, korisniku (potrošau) dostaviti obavijest o prestanku pruanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pruanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena odreenog za obustavu pruanja komunalne usluge, isporuitelj nee obustaviti pruanje komunalne usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

lanak 15.

Raun za vodne i komunalne usluge potroša dobiva zajedno na istom obrascu rauna.


lanak 16.

Ova Odluka objavljuje se u slubenom glasilu Dubrovako-Neretvanske upanije (Slubene novine).

lanak 17.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti naelnika Opine Trpanj a primjenjuje se od 01.04.2012. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Bruno Koludrovi

 

 

Zadnja Promjena ( 18.07.2012. 09:18 )
 
« Prethodna