Menu Content/Inhalt
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Plan nabave 2012 PDF Ispis E-mail
05.04.2012. 16:21

Na temelju lanka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i lanka 30. Statuta Opine Trpanj (Slubeni glasnik Dubrovako-neretvanske upanije broj 1/06) Opinsko vijee Opine Trpanj na svojoj 16. sjednici odranoj 14. oujka 2012. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE
za 2012. godinu

 

I

Donosi se Plan nabave za 2012. godinu kojim se utvruje naziv predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave i oznaku pozicije Prorauna Opine Trpanj za 2012. godinu

II

Nabava e se obaviti za slijedee radove , robe i usluge:

Red. br. Naziv predmeta nabave Procijenjena vrijednost nabave Oznaka pozicije  
1. Materijal za tekue i invest. odravanje
nerazv.cesta i poljskih putova
22.000,00 32241  
2. Usluge tekueg iinvestic.odravanja
graevinskih objekata
20.000,00 32321  
3. Usluge knjigovodstvenog servisa 36.000,00 32379  
4. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i poljskih putova 40.000,00 42131  
5. Izgradnja potpornih zidova 28.000,00 42131  
6. Nabava rekvizita za djeje igralište (park) 20.000,00 42145  
7. Igralište za odbojku na pijesku 24.000,00 42145  
8. Glavni projekt objekta javne namjene 56.000,00 426361  
9. Izvedbeni projekt objekta javne namjene 52.000,00 426362  
10. Projekt sanacije doma Gornja Vruica 28.000,00 426364  Financijska sredstva za nabavu iz toke II. ovog Plana planirana su u Proraunu Opine Trpanj za 2012. godinu.

III

Nabavu roba i usluga te ustupanje radova provesti e se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).

IV

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Dubrovako-neretvanske upanije.


Klasa: 053-02/12-01/02
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj,14.oujka 2012. godinePredsjednik Opinskog vijea:
Bruno Koludrovi v.r.

 

Zadnja Promjena ( 21.02.2014. 14:05 )
 
« Prethodna