Menu Content/Inhalt
Rješenje PDF Ispis E-mail
30.03.2013. 09:51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEP-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
 
 
 
 
 
 
�UPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 
 
 
 
DUBROVA�KO-NERETVANSKE �UPANIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju �lanka 32. i 33. Zakona o izboru �lanova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), �upanijsko izborno povjerenstvo DUBROVA�KO-NERETVANSKE �UPANIJE donosi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R J E Š E N J E

 
 

O ODRE�IVANJU BIRA�KIH MJESTA

 
 

NA PODRU�JU OP�INE TRPANJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podru�ju OP�INE TRPANJ odre�uju se bira�ka mjesta

 
 

1. Bira�ko mjesto broj

1.
 
 
 
 
 
TRPANJ
 
 

PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE "TRPANJ", TRPANJ,KRALJA TOMISLAVA 41

 
 

na kojem �e glasovati bira�i s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRPANJ: ANDRI�I�I, �ARIN PUT, DEKOVI�I, DINKA FABRISA, DON NEDJELJKA SUBOTI�A,
DONJE KU�E, DR�I�A MARINA, FERRI JURAJ, GUNDULI�A IVANA, KOVA�I,
KRALJA TOMISLAVA, LUKA, OGRC, PESTIŠI, POTOK, PUT DUBOKOG DOCA, PUT SV. ROKA,
PUT VILA, PUT ZABOR�A, RIBARSKA OBALA, SKALINI SV. ROKA, TRG IVA CIBILI�A,
UZ SKALINE, ZABRI�AK, ZASACA, �ALO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bira�ko mjesto broj

2.
 
 
 
 
 

GORNJA VRU�ICA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE GORNJA VRU�ICA, GORNJA VRU�ICA

 
 

na kojem �e glasovati bira�i s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GORNJA VRU�ICA: KRA�INI�I, NOVA�I�I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bira�ko mjesto broj

3.
 
 
 
 
 

DONJA VRU�ICA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE (BIVŠA OŠ U DONJOJ VRU�ICI), DONJA VRU�ICA BB

 
 

na kojem �e glasovati bira�i s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONJA VRU�ICA: DONJE SELO, ŠEPUTI, UVALA DIVNA, VELI VRH

 
 
 
 
 
 
 

4. Bira�ko mjesto broj

4.
 
 
 

DUBA PELJEŠKA

 
 

PROSTORIJE DOMA KULTURE U DUBI PELJEŠKOJ, DUBA PELJEŠKA BB

 
 

na kojem �e glasovati bira�i s prebivalištem u

 
 
 
 
 
 
 
DUBA PELJEŠKA: DUBA PELJEŠKA, U PORTU
 
 
 
 
 
DUBROVNIK, 28.03.2013.
PREDSJEDNIK
 
 
 

Josita Begovi�, v.r.

 
 
 
 
 

Zadnja Promjena ( 27.04.2015. 14:59 )
 
« Prethodna   Sljedea »