Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow RIJEŠENJE ZBIRNO ZA VIJEĆE
RIJEŠENJE ZBIRNO ZA VIJEĆE PDF Ispis E-mail
06.05.2013. 10:23
REPUBLIKA HRVATSKA
OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju �lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne Novine", broj 144/12), Op�insko izborno povjerenstvo
Op�ine TRPANJ, odlu�uju�i o prijedlogu predlagatelja
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ,
HRVATSKA SELJA�KA STRANKA - HSS,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR�EVI� - HSP AS,
utvrdilo je i prihvatilo
 
 
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR �LANICA/�LANOVA OP�INSKOG VIJE�A OP�INE TRPANJ
 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJA�KA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR�EVI� - HSP AS

Nositelj liste: TON�I JELAŠ
 
Kandidatkinje/kandidati:

1. TON�I JELAŠ; HRVAT; TRPANJ, POTOK 16; ro�. 30.12.1968; OIB: 55587244454; M

2. BRUNO KOLUDROVI�; HRVAT; TRPANJ, PUT DUBOKOG DOCA 5; ro�. 18.02.1959; OIB: 88895828935; M

3. MADE MA�ELA; HRVATICA; GORNJA VRU�ICA, NOVA�I�I 26; ro�. 09.01.1961; OIB: 77370330693; �

4. NENAD TOMI�; HRVAT; GORNJA VRU�ICA, KRA�INI�I 1; ro�. 03.01.1951; OIB: 83879898314; M

5. MARKO VEI�; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 11; ro�. 14.04.1963; OIB: 38280190036; M

6. JURE ANTUNOVI�; HRVAT; TRPANJ, POTOK 18; ro�. 15.11.1952; OIB: 30936101512; M

7. MLADEN ROSO; HRVAT; TRPANJ, PUT ZABOR�A 10; ro�. 24.04.1966; OIB: 55962052436; M

8. JOZO ŠEGETIN; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 20; ro�. 02.07.1974; OIB: 71365061745; M

9. ANTE JURI�; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 29; ro�. 15.01.1986; OIB: 08315214089; M

 
 
 
 
PREDSJEDNIK
OP�INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP�INE TRPANJ
NADA IVANKOVI�
 


REPUBLIKA HRVATSKA
OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ
 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju �lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op�insko izborno povjerenstvo Op�ine TRPANJ, odlu�uju�i o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS, AUTOHTONA - HRVATSKA SELJA�KA STRANKA - A - HSS, utvrdilo je i prihvatilo
 
 
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR �LANICA/�LANOVA OP�INSKOG VIJE�A OP�INE TRPANJ
 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS

AUTOHTONA - HRVATSKA SELJA�KA STRANKA - A - HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVI� dipl.ing.
 
Kandidatkinje/kandidati:

1. JAKOV BEGOVI�, dipl.ing.; HRVAT; TRPANJ, FERRI JURAJ 1; ro�. 24.02.1956; OIB: 87130782699; M

2. VALENTIN DUJMOVI�, bacc.; HRVAT; TRPANJ, OGRC 13; ro�. 11.08.1981; OIB: 57157396421; M

3. DIONES SRHOJ; HRVAT; TRPANJ, KRALJA TOMISLAVA 39/A; ro�. 30.01.1966; OIB: 06334985479; M

4. SNJE�ANA HOLOVKA, ing.; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 30; ro�. 10.01.1963; OIB: 84800626677; �

5. MARINA MA�ELA, bacc.; NEPOZNATA; GORNJA VRU�ICA, NOVA�I�I 26; ro�. 02.01.1990; OIB: 27755810862; �

6. IGOR BIGUNAC; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 13; ro�. 18.03.1976; OIB: 02526702321; M

7. DARIJO RAŠI�; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 9; ro�. 09.03.1973; OIB: 79750709129; M

8. MORANA ANTONIA RAGUZ, akademski slikar; NEPOZNATA; TRPANJ, KOVA�I 13; ro�. 12.06.1975; OIB: 51153477840; �

9. MLADEN LUKŠI�, oec.; HRVAT; TRPANJ, POTOK 6; ro�. 09.08.1949; OIB: 48968420163; M

 
 
 
 
PREDSJEDNIK
OP�INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP�INE TRPANJ
NADA IVANKOVI�
 


REPUBLIKA HRVATSKA
OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ
 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

 

Na temelju �lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op�insko izborno povjerenstvo Op�ine TRPANJ, odlu�uju�i o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP, utvrdilo je i prihvatilo

 
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR �LANICA/�LANOVA OP�INSKOG VIJE�A OP�INE TRPANJ
 

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO
 
Kandidatkinje/kandidati:

1. MARIJO ROSO; HRVAT; TRPANJ, �ARIN PUT 12; ro�. 28.11.1972; OIB: 37928727924; M

2. INES KRI�AN; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 10; ro�. 02.07.1975; OIB: 17457131326; �

3. TOMISLAV MILINOVI�; HRVAT; TRPANJ, DONJE KU�E 10; ro�. 19.08.1960; OIB: 43697850714; M

4. DRAGAN BOŠKOVI�; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 6; ro�. 10.04.1985; OIB: 51389696683; M

5. PETAR MAJI�; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 4; ro�. 01.08.1951; OIB: 80012585954; M

6. GORAN BOŠKOVI�; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 6; ro�. 11.03.1958; OIB: 21279920939; M

7. MIRO BELAI�; HRVAT; TRPANJ, PESTIŠI 10/A; ro�. 01.06.1959; OIB: 40840134101; M

8. ANTE GAVRAN; HRVAT; TRPANJ, DR�I�A MARINA 17; ro�. 26.02.1954; OIB: 17108486904; M

9. DARKO MATKOVI�; HRVAT; TRPANJ, ZASACA 20; ro�. 28.06.1974; OIB: 02982813186; M

 
 
 
PREDSJEDNIK
OP�INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP�INE TRPANJ
NADA IVANKOVI�
 


REPUBLIKA HRVATSKA
OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ
 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-01

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

 
Na temelju �lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op�insko izborno povjerenstvo Op�ine TRPANJ, odlu�uju�i o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo
 
 
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR �LANICA/�LANOVA OP�INSKOG VIJE�A OP�INE TRPANJ
 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj liste: TON�I VODOPI�
 
Kandidatkinje/kandidati:

1. TON�I VODOPI�; NEPOZNATA; TRPANJ, DONJE KU�E 6; ro�. 13.08.1990; OIB: 28441019280; M

2. BOJANA BIGUNAC; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 13; ro�. 07.08.1982; OIB: 34018343721; �

3. OLIVIJA VODOPI�; HRVATICA; TRPANJ, DONJE KU�E 6; ro�. 03.05.1960; OIB: 92307778263; �

4. PAULINA BOŠKOVI�; NEPOZNATA; TRPANJ, ZASACA 6; ro�. 02.01.1989; OIB: 03761612081; �

5. ALEKSANDRA BOŠKOVI�; SRPKINJA; TRPANJ, ZASACA 6; ro�. 12.02.1960; OIB: 46643399998; �

6. IGOR VUJICA; HRVAT; TRPANJ, DEKOVI�I 21; ro�. 29.01.1973; OIB: 20146050856; M

7. ANKICA MAJI�; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 4; ro�. 31.07.1962; OIB: 13398675723; �

8. KATIJA BIGUNAC; HRVATICA; TRPANJ, ZASACA 13; ro�. 17.05.1955; OIB: 98435111481; �

9. MARIJETA FERRI; NEPOZNATA; TRPANJ, ANDRI�I�I 6; ro�. 11.04.1983; OIB: 93925521603; �

 
 
 
 
PREDSJEDNIK
OP�INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP�INE TRPANJ
NADA IVANKOVI�
 


REPUBLIKA HRVATSKA
OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP�INE TRPANJ

 
KLASA:
URBROJ:

TRPANJ,

 

Na temelju �lanka 23. i �l. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op�insko izborno povjerenstvo Op�ine TRPANJ, sastavilo je

 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR �LANICA/�LANOVA OP�INSKOG VIJE�A OP�INE TRPANJ
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJA�KA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR�EVI� - HSP AS

Nositelj liste: TON�I JELAŠ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS

AUTOHTONA - HRVATSKA SELJA�KA STRANKA - A - HSS

Nositelj liste: JAKOV BEGOVI� dipl.ing.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: MARIJO ROSO

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj liste: TON�I VODOPI�

 
 
 
PREDSJEDNIK
OP�INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP�INE TRPANJ
NADA IVANKOVI�
 
 
 

Zadnja Promjena ( 21.07.2015. 07:48 )
 
« Prethodna   Sljedea »