Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5"
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5" PDF Ispis E-mail
19.01.2015. 11:49

LAG 5 RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5"

Radno mjesto: Stručni suradnik Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5"
Mjesto rada: Orebić/Mljet
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na odre�eno (trajanje 1 godine) na pola radnog vremena
Objava natje�aja: 19.1.2015.
Rok za prijavu: 27.1.2015.

Više informacija o natje�aju: Zapošljavanje na odre�eno vrijeme u trajanju od 1 godine na pola radnog vremena, s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.
Od kandidata/kinje se o�ekuje da �e obavljati poslove stru�nog suradnika LAG-a što uklju�uje sljede�e radnje i obveze:
-izradu projektnih prijedloga
-uspostava i odr�avanje kontakata sa �lanovima Udruge na podru�ju otoka Mljeta i sa svim vanjskim suradnicima, uklju�uju�i poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
-promicanje znanja o ruralnom razvoju i va�nosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja me�u stanovništvom na podru�ju otoka Mljeta, putem sredstava javnog priop�avanja i nakladni�kom djelatnoš�u, te poticanje aktivnog uklju�ivanja stanovnika u zajedni�ko planiranje,
-pra�enje zakonske regulative i objava javnih natje�aja vezanih za razvojne mogu�nosti i informiranje potencijalnih korisnika na podru�ju Udruge o postoje�im mogu�nostima,
-identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogu�nosti financiranja,
-pru�anje savjetodavnih usluga i tehni�ke pomo�i �lanovima Udruge na podru�ju otoka Mljeta i ostalim stanovnicima otoka Mljeta.
-Organizacija razli�itih programa ja�anja kapaciteta - informativne radionice, edukacije, treninzi - za �lanove Udruge i partnere na podru�ju otoka Mljeta,
-izrada dokumenata, prezentacija, izvješ�a i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješ�ivanje, vo�enje zapisnika i arhiva, -upoznavanje javnosti otoka Mljeta s radom Udruge,
-obavljanje i drugih poslova utvr�enih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljede�e kriterije:

Op�i uvjeti:

punoljetnost,
hrvatsko dr�avljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

Završen diplomski sveu�ilišni studij (min. 300 ECTS bodova) iz podru�ja ekonomskih znanosti te
-visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava
-po�eljno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
-poznavanje LEADER metodologija i programa EFARD, ERDF, Erasmus +, ESF
-prakti�nost, dobra vještina suradnje, s mogu�noš�u komuniciranja i rada unutar tima,
-dobre analiti�ke vještine i vještine izvještavanja,
-odli�no poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
-odli�no poznavanje rada na ra�unalu,
-posjedovanje voza�ke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natje�aj kandidati/kinje su du�ni prilo�iti sljede�e dokumente:

-�ivotopis / CV.

Kandidat/kinja mo�e prilo�iti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natje�aja. Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natje�aja du�an je prilo�iti sljede�e dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

dokaz o dr�avljanstvu (preslika domovnice),
dokaz o stru�noj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
dokaz o ostvarenom radnom sta�u u struci (preslika radne knji�ice ili drugog dokumenta koji dokazuje to�nost podatka o ostvarenom radnom sta�u),
dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadle�nog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne prilo�i nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natje�aj. Probni rad od 6 mjeseci je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produ�uje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natje�aja. Nepotpune i nepravodobne prijave ne�e se razmatrati. Prijavu na natje�aj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 27. sije�nja 2015. preporu�enom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5 Zrinsko-Frankopanska
2 20 250 Orebi�
S naznakom: „Natje�aj za zapošljavanje-stru�ni suradnik"


Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natje�aja bit �e pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.
Sve dodatne informacije mo�ete dobiti na 099 496 5460 ili Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Marija Rogli�, mag.oec et inf.
Lokalna akcijska grupa "LAG 5" Zrinsko-Frankopanska 2,
20250 Orebi� tel: 020 713-472 mob: 099 496-5460

Zadnja Promjena ( 12.11.2015. 09:22 )
 
« Prethodna   Sljedea »